1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji „Morfologia Sprzedaży” jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do Organizatora przez kliknięcie przycisku "ZAMAWIAM" w zakładce "Formularz Zgłoszeniowy" na stronie www.morfologiasprzedazy.pl. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zamówieniem usługi udziału w konferencji (lub jej części jeśli taka możliwość jest dopuszczona przez Organizatora) oraz akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa.
2. Po zaakceptowaniu formularza przez Organizatora do uczestnika wysłane zostaną drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa i faktura proforma.
3. Cena uczestnictwa:

  • udział w konferencji - zgłoszenie i wpłata do 27 października 2017 r. - 499 zł + VAT za osobę; 
  • udział w konferencji - zgłoszenie i wpłata od 28 października 2017 r. - 599 zł + VAT za osobę.

4. Podstawą płatności za udział w konferencji jest wystawiona przez Organizatora faktura pro–forma doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną przed terminem konferencji.
5. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro-forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni  i wysłana drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty.
6. Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w całości Konferencji we wszystkich prelekcjach i warsztatach oraz przerwy kawowe i obiad jeśli uczestnik wskazał udział w całości,
  • udział we wskazanej przez uczestnika w części zgodnie ze wskazaniem w zamówieniu.

7. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:

  • 3-4 osób - organizator udzieli 8% rabatu,
  • 5 osób i więcej - organizator udzieli 12%rabatu.

8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Konferencji do 2 listopada 2017 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a przed 9 listopada 2017 r., zostanie obciążony kosztami administracyjnymi w wysokości 100 zł + VAT/osobę.
9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 9 listopada 2017 r., a nie wezmą udziału w Konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
10. Nieodwołanie udziału w Konferencji lub jej części, w terminach przewidzianych w warunkach uczestnictwa, niedokonanie wpłaty zgodnie z fakturą proforma oraz nieobecność podczas Konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału i nie zwalniają z dokonania zapłaty. W terminie do 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
11. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od firm, które są dostawcami produktów i usług dla działów sprzedaży. W przypadku przesłania zgłoszenia i opłaty uczestnictwa, zgłoszenie zostanie odrzucone a wpłacona kwota zwrócona na konto zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania przelewu.
12. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
13. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania Konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty spotkania.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.
15. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji relacji zdjęciowych lub filmowych z konferencji.
16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia firmę Cetus Consulting Jacek Czarnowski do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu i dostarczenia jej drogą elektroniczną.